Japanese name: Kakinoki
Scientific name: Diospyros kaki Thunb.
Common name: Kaki persimon, Japanese persimon
Class: Ebenaceae
Usage: tokonoma post, comestible(nuts)

Top

Click to enlarge.